Tıbbi Atıkların Toplanması ve Depolanması Nasıl Yapılır.

Tıbbi Atıkların Toplanması ve Depolanması Nasıl Yapılır.

1.AMAÇ: Atıkların hastalara, çalışanlara ve çevreye zarar vermemesi, azaltılması ve geri kazanılabilenlerin ayrılması, üretildikleri yerlerden belediye ekiplerine teslim edilmesine kadar dikkat edilecek noktaların belirlenmesi
2.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından atık üreten bölümlerdeki tüm çalışanlar, servis temizlik personeli, atık toplama ekibi, denetlenmesinden: temizlik şirketinden sorumlu başhekim yardımcısı,  temizlik şirketinden sorumlu müdür yardımcısı, başhemşirelik, bölüm sorumluları ve çalışanları temizlik şirketi sorumlusu sorumludur.

3.UYGULAMA

3.1.Üretilen Atık Çeşitleri

3.1.1.Tıbbi Atık:Hastalık etkeniyle bulaşmış ve bulaşması muhtemel her türlü atık tıbbi atık grubuna girer.  Tıbbi atıklar 3 gruba ayrılır. Bunlar;

Enfeksiyöz Atıklar:Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklardır.Başlıca kaynakları;

 • Mikrobiyolojik laboratuar atıkları
 • Kültür ve stoklar
 • İnfeksiyöz vücut sıvıları
 • Serolojik atıklar
 • Diğer kontamine laboratuar atıkları(lam-lamel,pipet,petri vb.)
 • Kan ve kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler
 • Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük, eldiven vb.)
 • Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar
 • Karantina atıkları
 • Bakteri ve virüs içeren hava fitreleri
 • Organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler

Patolojik Atıklar:Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçalrı ile ameliyat, otopsi vb. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları :

 • Ameliyathane, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçalrı, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar vb.(insani patolojik atıklar)

Kesici Delici Atıklar: Batma, delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar:

 • Enjektör iğnesi
 • İğne içeren diğer kesiciler
 • Bistüri
 • Lam-lamel
 • Cam pastör pipeti
 • Kırılmış diğer cam vb

Hastanemizde Oluşan Tıbbi Atık Çeşitleri şunlardır;

 • Hastalarda kullanılan tüm sondalar (NG Sonda, Foley vb.)
 • Trakeostomi kanülü
 • Cerrahi işlemlerde kullanılan malzemeler
 • İzolasyon atıkları
 • İdrar torbası ve bağlantıları
 • Kullanılmış eldiven
 • Gaita, idrar, balgam kapları ve bunlarla bulaşmış eşyalar
 • Bulaşıcı hastalığı olan hastaların odalarından çıkan atıklar, hasta ile temas etmiş yemek atıkları
 • Kontamine araç ve gereçler (tüm kesiciler, enjektör, bisturi, sonda, sargı, bandaj ampuller vb)
 • Kan ve kan ürünleri
 • Sekresyon ve çıktılar
 • Kullanılmış pansuman malzemeleri
 • Laboratuar atıkları
 • Enfekte olmuş koruyucu ekipmanlar (kumaş, önlük, eldiven vb.)
 • Morgta oluşan enfekte atıklar

3.1.2.Evsel Atıklar: Genel ve Ambalaj Atıklarıdır.

Genel Atıklar: Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfak, ambar ve atölye atıkları, Enfekte olmayan tıbbi merkezlerden kaynaklanan atıklardır.

Ambalaj Atıkları: Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye v.s. den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar;

 • Kağıt
 • Karton
 • Mukavva
 • Plastik
 • Cam
 • Metal vb.

3.1.3.Tehlikeli Atıklar: Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden ya da yasal nedenler dolayısıyla özel işleme tabi olacak atıklar bu gruba girer.

Hastanemizdeki Tehlikeli Atık Çeşitleri:

3.1.3.1. Tehlikeli Kimyasallar

a- Organik kimyasallar

 • Yerlerin temizlenmesinde kullanılan dezenfektan ve temizlik çözeltileri bulunan fenol-bazlı kimyasallar ile çamaşırhane ve atölyelerde kullanılan etilen (perkloretilenler) bileşikleri;
 • Vakum pompa yağları ve araçlardan çıkan kullanılmış motor yağları (özellikle eğer hastane içinde bir araç bakım/servis istasyonu varsa);
 • Böcek ve kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlar.

b- İnorganik kimyasallar: Atıklar esas olarak asit ve alkalilerden (bazlardan)oluşurlar. (ör : sülfürik, hidroklorik, nitrik ve kromik asitler, sodyum hidroksit ve amonyak çözeltileri gibi). Bunlar potasyum permanganat (KMnO4) ve maddeleri de içerirler.

c- Toksik ürünler içeren otoanalizör atıkları: Siyanür tekniği gerçekleştirilen Hemoglobin Otoanalizlerinin sıvı atıkları

d- Radyografik işlemlerden kaynaklanan atıklar:

 • Film banyoları,atılan kaplamalar
 • Gümüş ve diğer ağır metalleri içeren x-ray filmler

e- Yüksek miktarda ağır metaller içeren atıklar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet ve ekipmanların içinde veya bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum, kurşun içeren atıkları,

f- Diğer:

 • Jeller,
 • Yağlar
 • Kurşun siperler
 • Boya ve temizleme ürünleri atıkları
 • Neon civa buharlı , yüksek sodyum basınçlı metal halinde lambalar
 • Floresan lambalar
 • Civa ve civa içeren parçalar (termometreler )
 • Bilgisayar, monitör ve parçaları

3.1.3.2.Sitotoksik ve sitostatik ilaç atıkları :

3.1.3.3.Amalgam atıkları :Diş ünitelerinde oluşan atıklardır.

3.1.3.4.Genotoksik ve sitotoksik atıklar:

3.1.3.5.Farmasötik atıklar: Hastanede kullanılan günü geçmiş veya bozulmuş ilaç ve tıbbi maddeler

3.1.3.6.Ağır metal içeren atıklar:

3.1.3.3.Basınçlı kaplar: Günümüzde pek çok değişik tip ve bileşimdeki gaz tıbbi faaliyetler için kullanılmaktadır. (Oksijen Tüpleri, spreyler, vb.)

3.2. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI

Atıklar aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde üretildiği birimlerde uygun şekilde ayrıştırılır.

KIRMIZI TORBA

Tıbbi Atıklar

SİYAH TORBA

Evsel nitelikli atıklar

SIZDIRMAZ BİDONLAR

Tehlikeli Atıklar

MAVİ TORBA     Evsel nitelikli geri dönüşen atıklar.(ambalaj atıkları, büro kağıt atıkları vb…

KESİCİ DELİCİ ALET KUTUSU       İğne ucu, enjektör ucu, lanset, bistüri, enfekte olmuş her  türlü kesici ve delici aletler

ATIK PİL KUTUSU

Bitmiş piller, bataryalar vb

3.3. ÜRETİLEN ATIK MİKTARININ AZALTILMASI

Üretilen atık miktarının azaltılması için ilgili personel atık miktarının azaltılması ve ayrıştırılması konusunda eğitime tabi tutulur. Bu eğitimlerde “Atık Yönetimi‟‟ne uygun olarak atık üretilen bölümlerde tıbbi atıklar kimyasal, radyoaktif, kesici aletler, vb. atıklardan ayrılması anlatılarak tıbbi atık miktarının azaltılması sağlanır. Listelerinde belirtilen atıkların kendi sınıflarına göre ayrıştırılması sağlanmalıdır.

3.4.Atık Miktarını Azaltma Politikaları Ve Uygulamaları :

3.4.1.Kaynakta  azaltım uygulamaları: daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasını sağlayacak metotların ve ürünlerin kullanılmasının sağlanması. Temizlik için kimyasal yerine fiziksel metotların kullanılması (örneğin, kimyasal yerine buharlı dezenfektasyon uygulanması) Ürünlerin gereksiz yere kullanılmasının önlenmesi, örneğin bakım ve temizlik işlemlerinde

3.4.2.Hastane genelinde yönetim ve kontrol ölçümlerinin uygulanması

 • Tehlikeli kimyasalların tek yerden alınması
 • Sağlık kuruluşu içerisinde kullanılan kimyasalların akışının, ham madde olarak girişinden tehlikeli atık olarak çıkışına kadar dikkatli bir şekilde izlenmesi

3.4.3.İlaçların ve kimyasal ürünlerin depolanması

 • Bir seferde büyük miktarlar yerine sık sık küçük miktarda alınması.
 • Bir ürünü kullanmaya en eski olanından başlanması.
 • Her konteynırın gereği kadar doldurulması
 • Yeni gelen her ürünün düzenli olarak son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi.

3.4.4.Tehlikeli Atık Oluşumun Önlenmesi ve Minimizasyonu için neler yapılmalıdır?

 • Tehlikeli atık oluşturma potansiyeli bulunan kimyasalların satın alma aşamasında tespit edilmesi ve mümkünse tehlikesiz olan seçenek ile değiştirilmesi
 • Tehlikeli atık oluşturma potansiyeli bulunan kimyasalların gereğinden fazla satın alınmaması
 • Bu tür kimyasalların envanterinin sıkça kontrol edilmesi ve gereksiz satın alımların önüne geçilmesi
 • Satın almalarda mümkün olduğu kadar en küçük hacim ve ağırlığın tercih edilmesi
 • Tehlikeli atık oluşturma potansiyeli bulunan kimyasalların satın alma aşamasında “tehlike atık” etiketi bulundurması ve atık haline geldiğinde bu etiketin kullanılarak “bilinmeyen atık” oluşumunun önüne geçilmesi ve satın alma tarihinin mutlaka kaydedilmesi
 • Tehlikeli atık oluşturma potansiyeli olan kimyasalların kullanılacağı deneylerin tasarımında mümkün olan en küçük ölçeğin tercih edilmesi
 • İçerisinde arsenik, kadmiyum, baryum, krom, kurşun, civa, selenyum ve gümüş bulunduran kimyasalların kullanımının mümkün olduğu kadar önlenmesi
 • İlgili kimyasala ait MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) formunun kolay bulunabilir bir yerde tutulması ve bu formdaki önerilere uyulması
 • Geri kazanım ve kullanım seçeneklerinin mümkün olduğu kadar dikkate alınması

3.5.ATIKLARIN USULÜNE UYGUN OLARAK TOPLANMASI TAŞINMASI VE KULLANILACAK EKİPMAN

 • Atık toplamada görevli personel, göreve başlamadan önce eğitilir, yılda 1 kez hizmet içi eğitim verilir.
 • Evsel atıkları her birimdeki şirket çalışanı tarafından toplanır. Tıbbi atıklar özel olarak eğitim almış, aşıları yapılmış(hepatit B, Tetanoz), gerekli toplama ekipmanına sahip personel tarafından toplanır. Tehlikeli atıklar uygun konteynırlarda birim sorumlularının gözetiminde toplanmaktadır.
 • Farmositik atıklar: Tedavi üniteleri ve eczanede toplanmaktadır.
 • Yağlar: Mutfakta uygun konteynırlarda toplanmakta lisanslı firmaya verilmektedir.
 • Neon civa buharlı yüksek sodyum basınçlı metal halinde lambalar: Tehlikeli atık deposunda uygun konteynırlarda
 • Floresan lambalar: Tehlikeli atık deposunda uygun konteynırlarda
 • Bilgisayar,monitör ve parçaları: Tehlikeli atık deposunda uygun konteynırlarda
 • Özellikle tıbbi atık toplayan elemanlar koruyucu başlık, yüz maskesi, gözlük, iş tulumu, bot, özel eldiven kullanır.
 • Söz konusu özel kıyafet sadece tıbbi atıkların toplanması ve taşınması sırasında kullanılır (turuncu tulum). Görevli personel özel kıyafeti ayrı bir odada giyer, ayrı bir dolapta saklar ve diğer kıyafetleri ile temas ettirmez.
 • Atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek kazalara karşı alınacak önlemler ve kaza durumunda yapılacak işlemler konusunda personel Hastane Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından eğitilir. Kesici delici alet yaralanması durumunda Hastane Enfeksiyon Kontrol Ekibine müracaat edilir ve personelin hastalık açısından takibi yapılır.
 • Yeterli miktarda tıbbi atık kovası gerekli yerlere konulur. Tüm personel hangi atığın hangi atık kovalarına atılacağı konusunda eğitilir.
 • Tıbbi atıklar, hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılamaz, bir arada toplanıp taşınmaz.
 • Tıbbi atıklar, atık yönetmeliğine uygun kırmızı renkli, çift kat, 100-150 mikron kalınlığa sahip, yırtılma ve delinme, patlama ve taşınmaya dayanıklı orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş en az 10 kg kaldırma kapasiteli, üzerinde dikkat tıbbi atık veya uluslararası biyotehlike amblemi olan poşetlerde toplanır.
 • Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak, kırmızı renkli plastik torbalarda toplanır.
 • Her türlü kesici delici atıklar, atık yönetmeliğine uygun sarı renkli, yırtılma, delinme, patlama ve kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde uluslararası biyotehlike amblemi ile dikkat kesici ve delici tıbbi atık yazısı olan kutularda toplanmakta ve taşınmaktadır.
 • Evsel nitelikli atıklar, kontamine olmamak koşuluyla siyah renkli plastik torbalarda toplanır.
 • Geri dönüşüm yapılabilen atıklar sınıflarına göre (cam, kağıt, plastik vb) biriktirme kaplarında yoksa mavi renkli plastik torbalarda toplanır.
 • Kırmızı çöp torbası konulması gereken alanlar Enfeksiyon Kontrol Komitesinin önerileri doğrultusunda belirlenir.
 • Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda ( muayene ve tedavi odaları vb ) kesici delici alet kutusu bulundurulur.
 • Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuş materyalden ayrılır. Kontamine materyaller tıbbi atık olarak değerlendirilir.
 • Tıbbi atık torbaları en fazla ¾ oranında doldurulur, tam olarak dolmaları beklenmez. Kesici delici alet atık kutuları ¾ oranında doldurulduktan sonra ağızları kapatılıp uygun büyüklükte kırmızı çöp torbalarına konulduktan sonra geçici depolama alanına transfer edilir
 • Tıbbi atık torbaları ve kesici delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz, başka bir kaba aktarılmaz ve geri kazanılmaz.
 • Tıbbi atık torbalarının ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Torbanın patlaması halinde bu torba hemen ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konulur, toplama ve taşıma işlemine devam edilir. Patlama sonucu kirlenen yüzey acil olarak temizlenir ve dezenfekte edilir.
 • Yeni torba ve kaplar kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulur.
 • Tıbbi atık torbaları ünite içerisinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından turuncu renkli, tekerlekli kapaklı, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizliği ve dezenfeksiyonu kolay olan, üzerinde Dikkat! Tıbbi Atık yazısı ile Uluslararası Biyotehlike amblemi olan araçlarla toplanır ve taşınır.
 • Toplama ekipmanı atığın niteliğine uygun, atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunur.
 • Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıkla karıştırılmaz, karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilir.
 • Evsel nitelikli atıklar ünite içerisinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma arabaları içinde taşınarak, geçici atık deposuna veya konteynırına götürülür ve ayrı olarak geçici depolanır.
 • Toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır.
 • Atık torbaları asla elde taşınmaz.
 • Atık torbalarının ağızları açılarak boşaltma yapılmaz.
 • Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilir.
 • Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden uzak olacak şekilde belirlenmiştir.
 • Toplama işlemi sonrasında ekipmanın temizliği ve dezenfeksiyonu uygun şekilde yapılır.

3.6.TOPLAMA EKİPMANININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

3.6.1.Tıbbi Atık Konteynırının Temizliği

Eldiven giyilir. Konteynırın içi boşaldıktan sonra eğer sıvı birikintisi var ise talaş dökerek sıvılar emdirilir. Sıvıyı emdirmek için kullanılan talaşı kürek yardımıyla alarak kırmızı renkli tıbbi atık torbasına atılır.

Eldivenler çıkartılır. Tıbbi atık torbasına atılır, yeni bir eldiven giyilir. Deterjanlı su ile konteynırın tüm yüzeylerini, tekerlekleri dahil olacak şekilde silinip durulanır. Konteynırın büyüklüğüne göre 1/10 luk çamaşır suyu hazırlanır. Hazırlanan bu solüsyon ile konteynırın tüm yüzeylerini, tekerlekleri de dahil olacak şekilde silerek dezenfekte edilir. Eldiven çıkarılır, tıbbi atık torbasına atılır. Eller yıkanır.

3.6.2.Evsel Atık Konteynır Temizliği

 • Eldiven giyilir.
 • Konteynır içi boşaldıktan sonra eğer sıvı birikintisi varsa depo önündeki su giderine dökülür.
 • Eldivenler çıkartılır. Atık torbasına atılır, yeni bir eldiven giyilir.
 • Deterjanlı su ile konteynırın tüm yüzeylerini, tekerlekleri dahil olacak şekilde silinip durulanır.
 • Konteynırın büyüklüğüne göre 1/100 lük çamaşır suyu hazırlanır. Hazırlanan bu solüsyon ile konteynırın tüm yüzeylerini, tekerlekleri de dahil olacak şekilde silerek dezenfekte edilir.
 • Eldiven çıkarılır, atık torbasına atılır. Eller yıkanır.

3.7.GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARININ KULLANIMI VE ATIKLARIN DEPOLANMASI ve TESLİMATI İLE İLGİLİ KURALLAR

Hastanemizde tüm atıkların belediye ve yetkili firmalar tarafından alınıncaya kadar geçen süre içinde depolanması için geçici depo alanları oluşturulmuştur. Geçici atık deposu tıbbi atık ve evsel atık olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ayrıca geri dönüşüm yapılabilen cam, plastik, kağıt konteynırları bulunmaktadır. Depo alanına depo görevlilerinden başka kimse giremez. Depo kapısı sürekli kilitli tutulur. Geçici depoda biriktirilen atıklar teslimatta tartılmakta ve bertaraf edilmesi için yetkili firma ile işbirliği yapılmaktadır. Firmanın tıbbi atık aracı atıkları almak için haftada 1 kez, ihtiyaç durumunda daha sık hastaneye gelir, atıklar tartılır ve makbuz karşılığında (TIBBİ ATIK ALINDI BELGESİ) bir nüshası tarafımızda kalacak şekilde belediye yetkililerine teslim edilir. Evsel atıklar „‟Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟‟ne uygun olarak Gölhisar Belediyesi ile işbirliği yapılarak uzaklaştırılır. Belediye aracı evsel atıkları almak için günde 1-2 kez hastaneye gelir ve atıklar belediye görevlileri tarafından alınır. Piller, röntgen banyo suları biriktirilme yerinde yeterli seviyeye ulaştığında konunun sorumlularıyla irtibata geçilerek atıklar anlaşma yapılan kurumun yetkilisine tutanak karşılığı teslim edilmelidir.

3.8.GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARININ TEMİZLİĞİ

3.8.1.Tıbbi Atık Depo Temizliği

 • Eldiven giyilir.
 • Sıvıyı emdirmek için zemine dökülen talaş, kürek yardımıyla kırmızı renkli tıbbi atık torbasına atılır.
 • Eldivenler çıkartılır. Tıbbi atık torbasına atılır, yeni bir eldiven giyilir.
 • 1/10 luk çamaşır suyu hazırlanır. Hazırlanan bu solüsyon ile zemin dezenfekte edilir.
 • Deterjanlı su ile depo zemini silinip durulanır.
 • Eller “Hijyenik El Yıkama Talimatı” na uygun olarak yıkanır.
 • Depo duvarları zemin temizliğinden önce temizlenip dezenfekte edilir.
 • Duvar temizliği esnasında önce duvar silinip durulanır, daha sonra 1/10 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
 • Kullanılan tüm malzemeler 1/10 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

3.8.2.Evsel Atık Depo Temizliği

 • Eldiven giyilir.
 • Deterjanlı su ile depo zemini silinip durulanır, 1/100 lük çamaşır suyu hazırlanır.
 • Hazırlanan bu solüsyon ile zemin dezenfekte edilir.
 • Eldivenler çıkartılır. Atık torbasına atılır, yeni bir eldiven giyilir. Eller yıkanır.
 • Depo duvarları zemin temizliğinden önce temizlenip dezenfekte edilir.
 • Duvar temizliği esnasında önce duvar yıkanıp durulanır, daha sonra 1/100 lük çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

3.8.3.Tehlikeli Atık Deposu Temizliği

 • Eldiven giyilir.
 • 1/10 luk çamaşır suyu hazırlanır. Hazırlanan bu solüsyon ile zemin dezenfekte edilir.
 • Deterjanlı su ile depo zemini silinip durulanır.
 • Eller “Hijyenik El Yıkama Talimatı” na uygun olarak yıkanır.
 • Depo duvarları zemin temizliğinden önce temizlenip dezenfekte edilir.
 • Duvar temizliği esnasında önce duvar silinip durulanır, daha sonra 1/10 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
 • Kullanılan tüm malzemeler 1/10 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

3.9.ATIKLARIN TOPLANMASI ve TAŞINMASI SIRASINDA OLUŞABİLECEK KAZALARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER ve KAZA DURUMUNDA YAPILACAK ÖNLEMLER

 • Taşımada personelin gerekli koruyucu önlemleri alması zorunludur.
 • Patlayan torba güvenli şekilde yeni sağlam tıbbi atık torbasının içine konulur.Yere veya araç içine dökülen atıklar güvenli şekilde toplanır.Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak tıbbi atık torbalarına konulur.Gerekli güvenlik önlemleri alınarak tıbbi atık arabasıyla, geçici atık deposuna götürülür.
 • Enfekte olan yer veya aracın ve kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu için mekanik temizlikten sonra 1/10 luk çamaşır suyuyla ivedilikle dezenfekte edilir.(llt ye yarım çay bardağı çamaşır suyu)
 • Temas öncesi profîlaksi için yapılacaklar
 • Daha önceden Hepatit B ile karşılaşmamış, tüm hastane çalışanları Hepatit B’ye karşı aşılanmalıdır.
 • Göreve yeni başvuran personel HBs Ag ve AntiHBs durumunun belirlenmesi ve aşı programına alınmak üzere EKK’e başvurmalıdır.
 • Kesici delici alet yaralanmalarına karşı alınacak önlemler;
 • Kullandıktan sonra enjektör iğneleri ve bisturi v.b. kesicilere temas en aza indirilmelidir Enjektör iğnelerini atmadan önce eğip bükmek ya da kırmak gibi gereksiz ve sakıncalı uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
 • Klinik uygulamalar sırasında elle dokunmayı gerektirmeyen teknikler kullanılmalıdır
 • Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin kapağı kesinlikle kapatılmamalıdır. Enjektör iğneleri ve diğer kesiciler delici-kesici alet kutusuna atılmalıdır.

3.10. Kaza Durumunda Yapılacak İşlemler;

 • İğne batan ya da kesilen yer derhal sabun ve su ile yıkanmalıdır
 • Hastanın vücut sıvılarının sıçradığı burun ağız ya da cilt bölgeleri bol suyla temizlenmelidir.
 • Gözlere bulaşma durumunda, gözler su veya serum fizyolojikle yıkanmalıdır.
 • Kesici-delici alet yaralanmasından sonra yaranın bir antiseptikle temizlenmesi ya da sıkılarak kanatılması, maruz kalan kişide enfeksiyon riskini azaltmadığından yapılmamalıdır.
 • Yaralanmalarda çamaşır suyu gibi kostik ajanlar kesinlikle yaralanma bölgelerine sürülmemelidir.
 • “Kesici ve Delici Alet Yaralanması Bildirim Formu” doldurularak enfeksiyon hemşiresine teslim edilecek.

3.11.Temas sonrası profilaksi yapılacak işlemler;

 • Hepatit B, Hepatit C ve HIV açısından gerekli müdahalenin yapılabilmesi için yaralanma sonrası enfeksiyon birimine başvurulmalıdır.
 • Personel sağlık fişi tutularak enfeksiyon birim sorumlusu veya hemşiresine verilerek takibi yapılır.

3.12.ATIK YÖNETİMİ SÜRECİNDE YER ALAN SORUMLULAR

 • Enfeksiyon birim sorumlusu ve enfeksiyon hemşiresi
 • Yataklı Servislerde ünite sorumlu hemşireleri
 • Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından temizlik şirketi personeli sorumludur.
 • Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından bir asıl bir yedek temizlik şirketi personeli görevlidir.
 • Ayniyat servisi geçici atık deposunun işletilmesinden sorumludur.

3.13.Her Bölüm İçin Atıkların Belirlenmesi

 • Klinikler: Evsel atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar
 • Poliklinikler: Evsel atıklar
 • İdari Birimler: Evsel atıklar
 • Acil Ünitesi: Evsel atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar
 • Laboratuar-Radyoloji: Evsel atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar
 • Eczane: Evsel atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar
 • Mutfak: Evsel atıklar, tehlikeli atıklar
 • Çamaşırhane: Evsel atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar
 • Morg: Tıbbi atıklar, evsel atıklar
 • Arşiv: Evsel atıklar
14 Kasım 2017 / Genel

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

Cami Halısı | Cami Halısı